Diensten

Gerechtsdeurwaarders hebben een uitgebreid takenpakket dat zich hoofdzakelijk situeert in de sfeer van de gerechtelijke uitvoering van vonnissen, maar kunnen u ook bijstaan
voorafgaand de gerechtelijke procedure, om onbetaalde schulden minnelijk in te vorderen.  De wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder zijn o.m. opgenomen in art. 516 Ger.W.
en omvattende hierna vermelde punten.

1. Minnelijk invorderen van uw openstaande schulden
-
Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Hij zal dan proberen om de schuld te innen via een regeling in der minne. Hiervoor zal hij een
aanmaning (een schriftelijke ingebrekestelling) sturen naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Zo kan getracht
worden een proces te vermijden. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij gedagvaard worden voor een rechter. Hij kan evenwel voor u niet optreden voor de rechtbank.
In voorkomend geval raadpleegt u best een advocaat.

2. Uitvoeren van de gerechtelijke uitspraken: Inleiding van rechtsgedingen (dagvaardingen)
- Betekening van gerechtelijke en buiten-gerechtelijke akten.
- Dagvaarden van de schuldenaar voor de bevoegde rechtbank, waarvan de rechter uitspraak doet.
- De gerechtsdeurwaarder zorgt voor de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing, akte of uitvoerbare titel, zoals :
                    - het betekenen van de uitspraak met bevel tot betalen,
                    - gevolgd eventueel met processen verbaal van bewarend en uitvoerend beslag op roerende en onroerende goederen
                    - openbare gedwongen verkopingen van in beslag genomen roerende goederen,
                    - loonsbeslag,
                    - uithuiszettingen ingevolge gerechtelijke beslissingen.
- Daarbuiten brengen wij u in kontakt met een territoriaal bevoegd gerechtsdeurwaarder, die de zaak dan verder met u afhandelt.
- Krachtens bi- en multilaterale verdragen kan ook zorg gedragen worden voor betekening in het buitenland. 

3. Vaststellen van materiële feiten
-
U kunt aan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Hierbij beschrijft hij een bestaande en soms maar tijdelijke situatie. Hij kan dus
alleen vaststellen wat hij zintuiglijk kan waarnemen. Hij komt niet tussen als deskundige en kan dus geen advies of oordeel geven. Hij moet streven naar complete objectiviteit en
mag zich nooit lenen tot eender welke vorm van onderzoek. De beschrijving die de gerechtsdeurwaarder maakt, kan gelden als bewijs in een bestaande of toekomstige procedure,
als bewijs voor de verzekering of als bewijs voor later omdat dringende uit te voeren maatregelen ervoor zullen zorgen dat de bestaande situatie nadienniet meer waarneembaar zal zijn.
- De gerechtsdeurwaarder verricht tevens vaststellingen die wijzen op overspel.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           >> keer terug